Naukowcom udało się zatrzymać światło

Naukowcom udało się zatrzymać światło W próż­ni świa­tło po­ru­sza się z pręd­ko­ścią 300 tys. km/s, jed­nak­że na­ukow­com z Wie­deń­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Tech­no­lo­gii, udało się nie tylko je spo­wol­nić, ale wręcz za­trzy­mać. za pomocą Naukowcom udało się zatrzymać światło - Technowinki.